* مـــــــــــــــــــشاوره عمومی rs64.mihanblog.com - نیروی سازنده و مخرب تلقین434322df

تلقین در تمام اعصار و قرون نقش ارزنده ای در زندگی آدمیان ایفا کرده و گاه شخص را تا حد فداکاری و جانباری برای هر نوع از خودگذشتگی آماده ساخته است.

تلقین سازنده پرشکوه و عالی است و بعکس تلقین مخرب یکی از خطرناک ترین پدیده های ذهنی است که امکان دارد شخص را از هستی ساقط کند.

هر کس از دوران طفولیت تحت تاثیر تلقینات منفی قرار می گیرد و بی آنکه بدان توجهی داشته باشد ناچار به قبول آنها می شود.

به عنوان مثال:

تو نمی توانی و عرضه اینکار را نداری.

تو در زندگی هیچ چیز نمی شوی.

تو همیشه اشتباه می کنی و شکست می خوری و …

بعد از آنکه به سن بلوغ رسیدید اگر نتوانستید تلقینات سوء دوران کودکی را از خود دور سازید یقین داشته باشید, آن پیام ها جای گیر شده و در ضمیر ناخودآگاه موجب شکست و عدم موفقیت شما در زندگی اجتماعی و فردی می شود.

در این مورد بخصوص به یاری خود تلقینی می توان با این پیام های منفی و مخرب مبارزه کرد و آنها را از اعماق باطن خویش بیرون راند.

مثال:

صفحه حوادث روزنامه همواره حاوی اتفاقات و رویدادهای تلخ و هراس انگیز بوده است که با مطالعه آنها دچار ترس و دلهره می شویم و اگر در بست خود را در اختیار القائات اخبار بگذاریم لطف زندگی در کاممان تلخ خواهد شد و سایه هولناک حوادث مشابه مارا آسوده نخواهد گذاشت.

اما راه چاره خنثی کردن آن حوادث, عبرت گرفتن از آن است نه پذیرفتن فجایع مرگ و نیستی.

با نگاهی به گذشته خویش متوجه خواهید شد که از زمانی که خود را شناخته اید پدر, مادر, دوست و آشنا و … چه تلقیناتی را به عنوان نصیحت به شما کرده اند که اگر القائات منفی را پذیرفت بودید چه بسا کارتان تمام بود.

حالا به مرحله تعقل و تصمیم گیری رسیده اید, پس درمورد آنچه به شما می گویند تامل و اندیشه کنید و گفته هایی که بار مخرب و منفی دارد را دور بریزید و ذهنتان را از هرگونه تلقینات مشابه پاک سازید.

هرگز تصور نکنید که منظور گوینده تحت تسلط در آوردن و ایجاد هراس در شما بوده است.

هرچه را که ضمیر آگاه بپذیرد روزگاری ضمیر ناآگاه آن را به مرحله عمل در خواهد آورد.

القائات دیگران زمانی موثر واقع می شوند که از سوی خود شخص مورد پذیرش قرار گیرند و پس از آنکه فکر القایی در ضمیر ناخودآگاه تان جای گرفت به صورت جزیی از اندیشه شما در می آید.

فراموش نکنید که قدرت انتخاب با شماست, اینکه این تلقینات را بپذیرید یا نه, سعی کنید توجه خود را فقط روی تلقیات مثبت قرار دهید و آن ها را باورد کنید.

 

کتاب قدرت فکر

ژوزف مورفی

منبع سایت قانون جذب